Skip to content

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕

Nov 9, 2565

การหักกลบลบหนี้เงินเดือนที่ค้างจ่ายให้กับข้าราชการ กรณีที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนีราชการ

Nov 7, 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565)

Aug 20, 2565

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ ครบทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

Aug 13, 2565

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและคู๋มือที่เกี่ยวข้องของกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เกี่ยวกับกลุ่มกฎหมายและคดี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงาน